Państwo Dodano: 15.03.2022

Petycja dotycząca zmiany Konstytucji

W ostatnim czasie złożyliśmy dwie nowe petycje: jedną do Prezydenta RP, a drugą do Sejmu RP.

Dziś krótko o tej pierwszej. Po dłuższym okresie bez petycji należało uderzyć w wysokie C: żądanie zmiany Konstytucji RP.

Pomimo treści art. 10 Konstytucji RP, wyrażającego tzw. zasadę trójpodziału władzy, w Polsce faktycznie mamy do czynienia z dwupodziałem władzy, gdyż ciężko jest odróżnić władzę wykonawczą od władzy ustawodawczej. W obecnej kadencji Sejmu doszło bowiem do sytuacji, kiedy blisko 1/4 posłów większości parlamentarnej była również członkami Rządu. Podobne zjawiska występowały co do zasady w każdej kadencji Sejmu w III RP, różnić się mogła wyłącznie proporcja.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do Prezydenta RP z petycją o naprawę tej sytuacji poprzez wystąpienie z inicjatywą o zmianę art. 103 ust. 1 Konstytucji RP i wprowadzenie zakazu łączenia mandatu posła/senatora z funkcją członka Rady Ministrów.

Dodatkowo, niezależnie od powyższego, wystąpiliśmy z prośbą wprowadzenia do Konstytucji RP wymogu, aby funkcję ministra mogła pełnić wyłącznie osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem właściwym dla danego działu administracji rządowej. Celem jest oczywiście, aby Konstytucja RP nakładała wymóg, by kryterium wyboru ministrów szło w mniejszej części po linii partyjnej, a w większej części po linii profesjonalizmu i kwalifikacji kandydata na ministra.  

Oba żądania są od siebie niezależne. Liczymy, że będą stanowiły one przyczynek do dyskusji o koniecznych zmianach ustrojowych w naszym państwie. Aby uniknąć niepotrzebnych niesnasek politycznych, ich ewentualne wprowadzenie powinno być poprzedzone odpowiednio długim vacatio legis.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to treść petycji znajdziecie na stronie Prezydenta RP: https://www.prezydent.pl/bip/petycje/petycje-2022/petycja-w-sprawie-zmiany-konstytucji-rp,50039?fbclid=IwAR3hM4xijN167zzpb2U8kvvLlo1htFMFiJG5dX9P9b0uvN6b9dr5dGS1vb4

Będziemy wdzięczni za udostępnienie i przesłanie tej informacji do osób, które powyższa inicjatywa może zainteresować.
 

Zdjęcie: freepik.com