Prawo Dodano: 23.11.2017

Petycja dotycząca zmiany treści art. 156 § 2 KPA

W dniu 20 listopada 2017 roku Instytut złożył na biuro podawcze Sejmu petycję w sprawie zmiany treści art. 156 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego w taki sposób, aby ograniczyć czasowo możliwość stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa.

W treści petycji znajdowały się żądania, aby:

  1. doprowadził do zmiany art. 156 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) („KPA”) w taki sposób, aby nie stwierdzało się nieważności decyzji administracyjnych z przyczyny wymienionej w art. 156 § 1 pkt 2 KPA, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat; oraz
  2. wprowadził do powyższej ustawy normę prawną stanowiącą, że stwierdzenie wydania zaskarżonej decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa (w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 156 § 2 KPA) stanowi podstawę do stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji administracyjnej, która została wydana na podstawie zaskarżonej decyzji. 

Proponowana zmiana związana jest z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 roku, sygn. P 46/13, zgodnie z którym: „Art. 156 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Zalecenia wynikające z powyższego wyroku do tej pory nie zostały wprowadzone w życie. 

Próbę wdrożenia w życie zaleceń wynikających z powyższego wyroku podjął Senat (druk nr 154 z dnia 22 kwietnia 2016 roku), jednak w dniu 19 października 2016 roku proponowana zmiana ustawy została wycofana. Do dnia dzisiejszego nie zostały zatem podjęte prace związane ze zmianą art. 156 § 2 KPA, gdyż nowelizacja objęta ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw również nie obejmuje implementacji zaleceń wynikających z powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Głównym zamierzeniem wprowadzenia ograniczenia czasowego dla możliwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa jest zwiększenie pewności obrotu prawnego oraz uniemożliwienie usuwania z tegoż obrotu ostatecznych decyzji administracyjnych niezależnie od upływu znacznej ilości czasu.