Państwo Dodano: 27.11.2017

Petycja w sprawie zasady incompatibilitas

Zasada trójpodziału władz w polskim systemie prawa istnieje tylko i wyłącznie w świadomości społecznej części obywateli. W teorii i praktyce bowiem Konstytucja RP nie przewiduje należytych mechanizmów "checks and balances", które zapewniałyby wzajemną kontrolę i nadzór uprawnień pomiędzy poszczególnymi władzami.

Jednym z głównych problemów istniejących na gruncie obecnej Konstytucji RP jest możliwość pełnienia przez posłów i senatorów funkcji ministrów w Radzie Ministrów. W praktyce powoduje to, że brak jest jakiegokolwiek rozróżnienia pomiędzy władzą ustawodawczą, a władzą wykonawczą.

Właśnie w celu likwidacji takiego unormowania, Instytut Jeffersona w dniu 20 listopada 2017 roku złożył do Senatu petycję, w której domaga się, aby Senat wystąpił z inicjatywą zmiany art. 103 ust. 1 Konstytucji RP, tak aby zakaz łączenia mandatów posła i senatora dotyczył również członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej (przy czym przedstawiciele Instytutu pozostawili w gestii Senatu decyzję, czy powyższy zakaz powinien obejmować również Prezesa Rady Ministrów).

Ponadto, Instytut domaga się wprowadzenia do Konstytucji RP normy, z której będzie wynikać, że funkcję ministra może pełnić wyłącznie osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu określonego działu administracji rządowej, którym ma kierować.

Powyższe regulacje mają zapewnić, że rząd będzie zajmował się wyłącznie pracą związaną z wykonywaniem ustaw uchwalonych przez polski parlament, a w składzie rządu znajdować się będą profesjonaliści, którzy zapewnią należyte ich wdrażanie i administrowanie państwem.